Welcome guest. Please register and become a member.
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เป็นโรงเรียนสร้างคนดี จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะจำเป็นพื้นฐานที่นักเรียนพึงมี
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.สรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.ประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
6.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษา ให้เพียงพอ หลากหลาย ได้มาตรฐาน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา

:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ