Welcome guest. Please register and become a member.
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์


ภายในปี 2560 โรงเรียนมัธยมหนองเขียดเป็นสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี จัดการศึกษา ได้มาตรฐาน แบบมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนตอบรับประชาคมอาเซียนดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ


1. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับของชุมชน
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีสัมมาคาราวะ ดำเนินชีวิตตามแนววิถีไทยและดำรง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
3.การพัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน แบบมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
5.การพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.การพัฒนาการศึกษาร่วมกับท้องถิ่น และชุมชนโดยเน้นการพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ