Welcome guest. Please register and become a member.
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประเทือง พลเสนา ปีการศึกษา 2536-มี.ค 2544
นายประสพ ผาสุข ปีการศึกษา 2544
นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ปีการศึกษา 2544
นายสิทธิพร เพชรล้ำ รักษาราชการแทน ปีการศึกษา 2548
นายประเวศ เทศเรียน ปีการศึกษา 2548-2555
นายอำนาจ โพธิ์ศรี
นายสมชาติ ไวคำ
นายวินัย รุมฉิมพลี
นายสุเทพ พงษ์ใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน ปีการศึกษา 2561-2563
นายประจักษ์ บรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด คนปัจจุบัน
:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ