ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประเทือง พลเสนา ปีการศึกษา 2536-มี.ค 2544
นายประสพ ผาสุข ปีการศึกษา 2544
นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ปีการศึกษา 2544
นายสิทธิพร เพชรล้ำ รักษาราชการแทน ปีการศึกษา 2548
นายประเวศ เทศเรียน ปีการศึกษา 2548-2555
นายอำนาจ โพธิ์ศรี
นายสมชาติ ไวคำ
นายวินัย รุมฉิมพลี
นายสุเทพ พงษ์ใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียดคนปัจจุบัน