Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองเขียด

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประเทือง พลเสนา ปีการศึกษา 2536-มี.ค 2544
นายประสพ ผาสุข ปีการศึกษา 2544
นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ปีการศึกษา 2544
นายสิทธิพร เพชรล้ำ รักษาราชการแทน ปีการศึกษา 2548
นายประเวศ เทศเรียน ปีการศึกษา 2548-2555
นายอำนาจ โพธิ์ศรี
นายสมชาติ ไวคำ
นายวินัย รุมฉิมพลี
นายสุเทพ พงษ์ใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด คนปัจจุบัน