Welcome guest. Please register and become a member.
ประวัติการก่อตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา


ข้อมูลทั่วไป


1. ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40290 โทรศัพท์ 088-5645070 e-mail:mattayomngongkeid_school@hotmail.com; mtyk2500@gmail.com, website:www.mtyk.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน
2. สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. มีเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
4. ประวัติของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เดิมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชัย หล้าบ้านโพน กำนันตำบล หนองเขียด นายจอม จันสีดา ผู้ใหญ่บ้านหนองเขียดหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยชาวบ้านและคณะกรรมการ สภาตำบลหนอง เขียด มีมติเห็นชอบยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนแบบ สหศึกษา ปี 2536 ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวปี 2537 ได้ ย้ายที่เรียนมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้า ณ บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ก่อสร้างโรงเรียน ปัจจุบัน1 พฤษภาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมหนองเขียด” ปี 2540 ขอขยายการเปิดชั้นเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4– ม.6 ) 1 พฤศจิกายน 2550 ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ