Welcome guest. Please register and become a member.
บุคลากรครู

บุคลากรครู


ผู้อำนวยการสถานศึกษานายประจักษ์ บรรยงนางจุฑาทิพย์ ปลัดจ่านางรัตติญา รังเสนานางสาวจันทร์สุดา งามชัดนางบุษบา ชาลีเอ่นนางสาวปริฉัตร สายเนตรนางสาวณิชาภัทร พรรณขามนางนงนาฎ ภาวะโคตรนายอนุวัฒน์ บุญเลิศนายสุพจน์ ศรชัยนางสาวนิวะดี ไวสุวรรณนางพัชรา ผิวมาน้อยนางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์นางสาวมณีนภา แสงชมภูนางสาวกัญญาณี รังเสนานางสาววิรากานต์ คงคาน้อยนายตามตระกูล โคตรเมืองนายพุฒิพงษ์ เชี่ยวงานนายณัฐพงษ์ โนภาศนายบริพัตร ลาดบัวขาว


:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ