สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : แดง-ขาว
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรักชาติ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชาติ บ้านเมือง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม แสดงถึงการให้ความเสมอภาคทางการศึกษา