Welcome guest. Please register and become a member.
เพลงมาร์ช
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ม.ข.)
จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พวกเรา ม.ข. มัธยมหนองเขียด
เราเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีสถาบัน
ร่วมกันทำงานทำความดีสามัคคีมั่น
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นก้าวไกล

พวกเราแดงขาวหัวใจกล้าแกร่ง
สีแดงคือเลือดเนื้อของเรา
ผดุงยุติธรรมบริสุทธิ์ดุจสีขาว
ชีวิตยืนยาวดั่งขุนเขาภูผาม่าน

คุณธรรมนำวิชาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เรามีพร้อมความรู้ประสบการณ์
คือปรัชญาแดงขาวตลอดกาล
ชื่นสุขสราญในอ้อมกอดขุนเขา

มาเถิด ม.ข. มัธยมหนองเขียด
มาสร้างเกียรติชื่อเสียงเลื่องลือไกล
เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์อธิปไตย
เราจะก้าวไปพร้อมใจทุกคน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ