Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
เพลงมาร์ช
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ม.ข.)
จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พวกเรา ม.ข. มัธยมหนองเขียด
เราเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีสถาบัน
ร่วมกันทำงานทำความดีสามัคคีมั่น
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นก้าวไกล

พวกเราแดงขาวหัวใจกล้าแกร่ง
สีแดงคือเลือดเนื้อของเรา
ผดุงยุติธรรมบริสุทธิ์ดุจสีขาว
ชีวิตยืนยาวดั่งขุนเขาภูผาม่าน

คุณธรรมนำวิชาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เรามีพร้อมความรู้ประสบการณ์
คือปรัชญาแดงขาวตลอดกาล
ชื่นสุขสราญในอ้อมกอดขุนเขา

มาเถิด ม.ข. มัธยมหนองเขียด
มาสร้างเกียรติชื่อเสียงเลื่องลือไกล
เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์อธิปไตย
เราจะก้าวไปพร้อมใจทุกคน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)