Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 16965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล (ตำแหน่ง ครูช่วยสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล (ตำแหน่ง แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16765 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การต่ออายุพื้นที่ฝากเว็บไซต์ และต่ออายุชื่อโดเมน mtyk.ac.th ตามโครงการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค(ค่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16665 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่ยา) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16465 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ตามโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16365 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​

ลำดับที่ 16265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถนักเรียน ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​ ​


ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560

อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/65