Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โปรแกรมบทเรียน :ครูสุพจน์

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 05864 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05664 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05464 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานครูผู้สอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 05064 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 04964 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์ inkjet) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560