Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 11665 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการซื้อ เวชภัณฑ์(ยา) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 11065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560

อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/65