Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 08965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับบแก้ไข) ​ ​

ลำดับที่ 08865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรียน ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับบแก้ไข) ​ ​

ลำดับที่ 08765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำครูและบุคลากร อาคาร ก ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับบแก้ไข) ​ ​

ลำดับที่ 08665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับบแก้ไข) ​ ​

ลำดับที่ 08565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับบแก้ไข) ​ ​

ลำดับที่ 08465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 08365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 08265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 08165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 08065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถรับส่ง ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 07965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 07865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 07765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​

ลำดับที่ 07665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ ​


ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560

อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/65