Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด2
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จัดน้ำมันเชื้องเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ขอจัดซื้อเชือกรัดชิ่ง ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการซ่อมแซม Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุสำนักงาน(กระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมกีฬาสี ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ (กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาดอกไม้ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ : วันปิยมหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลำดับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560