Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับ โครงการคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา)

ลำดับที่ 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการพัฒนาระบบแผนและงบประมาณ

ลำดับที่ 97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ลำดับที่ 96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลำดับที่ 95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

ลำดับที่ 94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์

ลำดับที่ 93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา)

ลำดับที่ 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: แนะนำบุคลากร
Resized Image
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560