Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โปรแกรมบทเรียน :ครูสุพจน์

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 02964 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขอโรงเรียนตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02864 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02664 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02464 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการการจัดการระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการการจัดการระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุในการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 02064 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องพิมพ์) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01ุ964 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำตรายาง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01ุ864 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01ุ764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์่เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01ุ664 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01464 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560