Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 62
ทรงพระเจริญ

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ CANNON PIXMA G2000

ลำดับที่ 135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการณรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ 133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :วัสดุ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ลำดับที่ 131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :วัสดุ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ลำดับที่ 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ลำดับที่ 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่ 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์(รถกระบะ) โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ลำดับที่ 127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์ โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: แนะนำบุคลากร
Resized Image
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560