Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
facebook
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซม Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาเหมาบริการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับขยายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]

ลำดับที่ 68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560