Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 07966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (/25/5/2566) ​

ลำดับที่ 07866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/5/2566) ​

ลำดับที่ 07766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคาร ก (เปลี่ยนประตูห้องปกครอง) ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/5/2566) ​

ลำดับที่ 07666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคาร ก (กั้นห้องสมุดและปรับปรุงประตูห้องเรียน) ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/5/2566)​

ลำดับที่ 07566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/5/2566) ​

ลำดับที่ 07466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน (ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/5/2566) ​

ลำดับที่ 07366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/5/2566) ​

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น


นายประจักษ์ บรรยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประธาน ดวงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560

อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/66