Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคำตอบ ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์งานเกษตร สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์งานเกษตร สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด ตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ (มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงและลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนอาหารไทย ตามโครงการการจัดการศึกษาในระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันทักษะวันสัปดาห์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมวันคริสต์มาส ตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ(มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบปะปา ตามโครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560