Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์สู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบน้ำปะปา สำหรับโครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลำดับที่ 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร สำหรับกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการตามโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560