Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
ประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าป้ายโรงเรียนและแนวรั้วของโรงเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์

ลำดับที่ 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1)

ลำดับที่ 110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหน้าป้ายโรงเรียน และแนวรั้วโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์

ลำดับที่ 109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน)

ลำดับที่ 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไป-กลับ) ตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ (หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

ลำดับที่ 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(ไป-กลับ) ตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ (หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ต้น)

ลำดับที่ 105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

ลำดับที่ 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และทำพานบายศรีพร้อมอุปกรณ์พราหมณ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับที่ 103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์

ลำดับที่ 102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการส่งเสริมใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน

ลำดับที่ 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไมโครโฟนสาย สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (วัสดุโสต ทัศนูปกรณ์)

ลำดับที่ 100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

ลำดับที่ 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับ โครงการคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา)

ลำดับที่ 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการพัฒนาระบบแผนและงบประมาณ

ลำดับที่ 97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ลำดับที่ 96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลำดับที่ 95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

ลำดับที่ 94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์

ลำดับที่ 93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา)

ลำดับที่ 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: แนะนำบุคลากร
Resized Image
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560