Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศปิด - เปิดภาคเรียน
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลำดับที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องขยายเสียง (ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุทรียภาพด้านศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560