Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 62
ทรงพระเจริญ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุทรียภาพด้านศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : การเสนอราคาวัสดุ สายกีตาร์ ตามโครงการพัฒนาสุนทียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และวรรณศิลป์ของนักเรียน(กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อส่งเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์(ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายสื่อการเรียนรู้ ตามโครงการโครงการจัดการศึกษาในระบบ(หลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายโครงสร้างสายงานบุคลากร สำหรับโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายลูกฟูกเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลำดับที่ 210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : การพื้นที่โฮลดิ้งและโดเมน ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อจัดการศึกษาในระบบ หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย วัสดุฝึก ในการจัดการเรียนการสอน(ระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อจัดการศึกษาในระบบ หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ม.ต้น วัสดุฝึก ในการจัดการเรียนการสอน(ระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต ตามโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารคำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างสายงาน ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560