Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โปรแกรมบทเรียน :ครูสุพจน์

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 07764 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07664 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07564 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07464 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแบบ ปถ.๐๕ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07364 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07264 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 07164 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา การจ้างเหมาบริการรถ-ส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560