Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประชาสัมพันธ์ มข.
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์สู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบน้ำปะปา สำหรับโครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลำดับที่ 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร สำหรับกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการตามโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560