Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โปรแกรมบทเรียน :ครูสุพจน์

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 09564 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์:วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 09464 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 09364 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 09264 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศห้องสืบค้นข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 09164 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 09064 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 08964 ประกาศผู้ชนะเสนอการราคา จัดซื้อวัสดุ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: ผู้บริหาร

นายประจักษ์ บรรยง

:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560