Welcome guest. Please register and become a member.
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคสังกัด อปท.
เข้าระบบ
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โปรแกรมบทเรียน :ครูสุพจน์

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด :นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน
facebook
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 01364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาบุคลากร(อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 01164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 010ุ64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00ุ964 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00ุ864 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00ุ764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00464 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 00164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560