Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 62
ทรงพระเจริญ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการซ่อมแซม Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลำดับที่ 196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุฝึกการจัดกิจกรรมการสอนรายวิชา โครงงานอาชีพ ง๓๐๒๖๑ ตามโครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) ชุดตรวจปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ (มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอน ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการศึกษาในระบบ (มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาอังกฤษ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการซ่อมแซม Printer HP Laser M1120 และ HP Laser M1132 (ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุฝึกสำหรับนักเรียน วิชางานช่างปูน ง ๓๐๒๖๕ โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุฝึก สำหรับนักเรียนรายวิชางานช่างไฟฟ้า ง30222 โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายสำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ต้นเทียนเพื่อถวายวัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ตลับหมึกเลเซอร์ โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา)

ลำดับที่ 164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7
ข่าวการศึกษา
:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: ระบบงาน/ฝ่าย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายงานปกครอง
ฝ่ายงานบริการ
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560