Welcome guest. Please register and become a member.
:: สารสนเทศโรงเรียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติการก่อตั้ง
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ
บุคลากรครู
บุคลากรสนับสนุนฯ
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
เพลงมาร์ช
:: ระบบสมาชิก
เข้าระบบ
:: ระบบ-E-mail
เข้าระบบ
:: ระบบบริหารจัดการ SBMLD
เข้าระบบ Innovation
:: ระบบ SIS รร.
เข้าระบบ
:: แผนที่
:: คลังความรู้


:: เว็บไซต์ครู
ครูสุพจน์
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับที่ 171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายสำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ต้นเทียนเพื่อถวายวัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ตลับหมึกเลเซอร์ โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา)

ลำดับที่ 164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 15ุ9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 15ุ8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัตถุดิบสำาหรับประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 15ุ7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 15ุ6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือไทย) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมรณรงค์ ต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับจัดทำเอกสารสารสนเทศ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จัดซื้อวัสดุ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้าย ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับงานเกษตร/งานช่าง ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน)

ลำดับที่ 147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมไหว้ครู ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมไหว้ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมไหว้ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Laser HP MF1120

ลำดับที่ 142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ)

ลำดับที่ 141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จัดการศึกษาในระบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่ 136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ CANNON PIXMA G2000

ลำดับที่ 135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่ 134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการณรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ 133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :วัสดุ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ลำดับที่ 131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :วัสดุ สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์)

ลำดับที่ 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ลำดับที่ 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่ 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์(รถกระบะ) โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ลำดับที่ 127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์ โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ข่าวการศึกษา
ทรงพระเจริญ

:: ผู้บริหารนางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน

ผอ.รร.มัธยมหนองเขียด


:: แนะนำบุคลากร
Resized Image
:: จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ 1 ต.ค. 2560